Katrine Baumann

Katrine Baumann

Postdoc

 1. BRIDGE Postdoc Fellowship

  Baumann, Katrine (Recipient), 2021

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

 2. EAACI Research Fellowship

  Baumann, Katrine (Recipient), 2019

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

 3. Industrial PhD Fellowship

  Baumann, Katrine (Recipient), 2016

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

 4. Novo Scholarship

  Baumann, Katrine (Recipient), 2015

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

 5. Oral Presentation Prize

  Baumann, Katrine (Recipient), 2019

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

 6. Oral Presentation Prize

  Baumann, Katrine (Recipient), 2021

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

 7. Poster Prize

  Baumann, Katrine (Recipient), 2015

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

 8. Poster Prize

  Baumann, Katrine (Recipient), 2017

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

 9. Poster Prize

  Baumann, Katrine (Recipient), 2019

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

 10. Poster Prize

  Baumann, Katrine (Recipient), 2017

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Previous 1 2 Next

ID: 240180062