EU Charteret om grundlæggende rettigheders betydning i momsretten

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

EU Charteret om grundlæggende rettigheder blev juridisk bindende med samme retlige status som selve EU-Traktaterne i forbindelse med ikrafttrædelsen af Lissabon-Traktaten den 1. december 2009. Imidlertid ses EU Charteret ikke at have tiltrukket sig den store opmærksomhed i momsverdenen, hverken blandt momsretsteoretikere eller –praktikere, idet der er skrevet meget lidt om EU Charterets betydning i momsretten, ligesom EU Charteret kun i begrænset omfang inddrages i momssager for domstolene og skatte- og afgiftsmyndighederne. Ikke desto mindre må EU Charteret anses for at have stor betydning både for formelle og materielle momsregler vedrørende administrative sanktioner, strafforfølgning, processuelle garantier, momsmisbrug, momsfritagelser, momspligt m.v., og vil således i yderste konsekvens kunne få afgørende betydning for udfaldet af en momssag. Såfremt borgere og virksomheder samt deres advokater, rådgivere m.fl. ikke kender til deres EU-beskyttede grundlæggende rettigheder eller af forskellige årsager måtte afstå fra at påberåbe sig disse, kan dette i værste fald resultere i rettighedstab for borgere og virksomheder, tab af formaliteten eller materien i momssagen, eventuelt rådgiveransvar m.v. Dette kan dog imødegås ved på et tidligt tidspunkt at inddrage overvejelser om EU Charterets mulige betydning i forbindelse med en konkret momssag.
Original languageDanish
Article numberART.MP20160006
JournalMomspanelet
Volume2016
Issue number6
Pages (from-to)1-9
Number of pages9
Publication statusPublished - 28 Jun 2016

ID: 162895512