Nye bidrag til debatten om internationale normkonflikter?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Folkeretsjurister har længe interesseret sig for, hvordan man håndterer sammenstød mellem staters forpligtelser over for De Forenede Nationer og deres øvrige internationale forpligtelser efter eksempelvis Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller EF-traktaten. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og De Europæiske Fællesskabers Domstol er for nylig i to bemærkelsesværdige sager blevet konfronteret med netop denne problemstilling. I maj 2007 afviste EMD at behandle en klagesag, hvor den potentielle krænkelse af EMRK var sket under udøvelse af beføjelser, som de pågældende medlemsstater havde fået uddelegeret af FN's Sikkerhedsråd i henhold til kapitel VII i FN Pagten. Godt et år senere i september 2008 udtalte EF-D, at Fællesskabets retsinstanser altid har ret til at tage stilling til enhver fællesskabsretsakts overensstemmelse med de fællesskabsretlige grundrettigheder, uanset om formålet med retsakten måtte være at effektuere en Sikkerhedsrådsresolution. Det er hensigten med denne artikel at belyse rækkevidden af de to afgørelser og at afklare, om de er forenelige, når de nærmere omstændigheder tages i betragtning. Artiklen vil desuden anskueliggøre, om vi er blevet bragt nærmere en løsningsmodel for normkonflikter mellem bindende FN-resolutioner og andre internationale regler, herunder menneskerettighederne.
Udgivelsesdato: december 2008
Original languageDanish
JournalEU-Ret & Menneskeret
Volume15
Issue number6
Pages (from-to)323-336
Number of pages13
ISSN1395-220X
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

ID: 115735389