Peter Østergaard Andersen

Peter Østergaard Andersen

Associate Professor

1995: Ph.d. Copenhagen University

1981: Mag.art. (educational theory); Cand.mag. (educational theory & Sociology)

 

2003: Associate Professor KU

2002-2003: Associate Professor DPU

1998-2002: Associate Professor KU

1996-1998: Associate Professor RUC

1983-1996: Teacher Københavns Socialpædagogiske Seminarium

1981-1983: Teacher ved Josntrup Statsseminarium

Education

Associate Professor, ph.d.

ID: 7806