Preparation og Mikrobølgespektre af Cyclobuten samt [1-13C] , [3-13C] , [1-D] og [3-D] Cyclobuten. Cyclobutens Struktur

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

ID: 32330951