Hvem sagde hvorfor? Skolegenrers situationelle og kognitive forankring

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Anne Smedegaard

Med afsæt i tre internationale, pragmatiske genreskoler, der alle beskæftiger sig med både genreteori og genrepædagogik, vil jeg diskutere Undervisningsministeriets definitioner og beskrivelser af danskfagets skriftlige eksamensgenrer i Stx. Jeg vil argumentere for, at elevernes mulighed for på baggrund af reflekterede valg at kunne udtrykke sig på en genrerelevant måde og samtidig udfolde sig kreativt styrkes, hvis de ikke blot skriver, men også læser og analyserer tekster inden for eksamensgenrerne. Eksamensgenrerne må desuden omdefineres til ideologiske skolegenrer, der som andre genrer består af formålsrettede handlinger. Danskfaget kan styrkes, hvis genrebegrebet bruges til at integrere reception og produktion af såvel mundtlige og skriftlige ressourcer, og en sådan undervisning forudsætter både et udbygget og specialiseret danskfagligt metasprog og en skærpet bevidsthed om sprogets forankring i tid og kontekst.
Original languageDanish
JournalViden om Laesning
Issue number13
Pages (from-to)68-80
Number of pages13
ISSN1902-3472
Publication statusPublished - Mar 2013

ID: 49792414